قرص آملودیپین/آتورواستاتین امین 5/20 میلی گرم

AMLODIPINE/ATORVASTATIN AMIN 5/20MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب