کپسول ریواستیگمین امین 4.5 میلی گرم

RIVASTIGMINE AMIN 4.5MG CAP

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب