قرص خط دار روپینول 5 میلی گرم

ROPINOL 5MG FC TAB

داروسازی امین [ ایران ]
دوپامینرژیک ها

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب