شربت امی-دیفن هیدامین

AMI-DIPHENHYDRAMINE SYRUP

داروسازی امین [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب