کپسول دابیگاتران امین 110 میلی گرم

DABIGATRAN AMIN 110MG CAP

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب