قرص فامپریدین پیوسته رهش امین 10 میلی گرم

FAMPIRIDINE ER AMIN 10MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
پاراسمپاتومیمتیک ها

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب