کوتریموکسازول امین 800/160 میلی گرم

CO TRIMOXAZOLE AMIN 800/160 MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب