قرص آهسته رهش متوپرولول امین 47.5 میلی گرم

METOPROLOL AMIN 47.5MG ER TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب