قرص خط دار روپینول 1 میلی گرم

ROPINOL 1MG FC TAB

داروسازی امین [ ایران ]
دوپامینرژیک ها

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب