آمپول میاکلسیک 50واحد/میلی لیتر

MIACALCIC Injection 50 IU/ml

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای استخوان ساز

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب