آمپول میاکلسیک 50واحد/میلی لیتر


MIACALCIC Injection 50 IU/ml

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای استخوان ساز

NOVARTIS

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب