آمپول ناووبان 5میلی گرم/5میلی لیتر


NAVOBAN Injection 5 mg/5 ml

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای گوارشی

NOVARTIS

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب