آمپول ناووبان 5میلی گرم/5میلی لیتر

NAVOBAN Injection 5 mg/5 ml

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای گوارشی

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب