قرص استالوو 150/37.5/200 میلی گرم

STALEVO Tablet150/37.5/200mg

NOVARTIS PHARMA [ سوئیس ]
شفایاب گستر
دوپامینرژیک ها

NOVARTIS PHARMA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب