پودر آماده تزریق اکستاویا 250 میکروگرم/میلی لیتر

EXTAVIA Injection,Powder,Lyophilized 250 mcg/ml

NOVARTIS EUROPHARM LTD [ بریتانیا ]
شفایاب گستر
ضد ویروسها

NOVARTIS EUROPHARM LTD

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب