قرص یاز 3/0.02 میلی گرم


YAZ Tablet 3/0.02 mg

BAYER [ آلمان ]
شفایاب گستر
هورمون های جنسی

BAYER

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب