کپسول اگزلون 4.5 میلی گرم


EXELON Capsule 4.5 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای ضد زوال عقل

NOVARTIS

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب