قرص اکسدرین 250/65/250 میلی گرم

EXCEDRIN Tablet 250/65/250 mg

NOVARTIS CONSUMER HEALTH [ امریکا ]
شفایاب گستر

NOVARTIS CONSUMER HEALTH

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب