پودر قابل تزریق دسفرال 500 میلی گرم

DESFERAL Injection,Powder 500 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر

NOVARTIS

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب