قرص سیردالود 4 میلی گرم


SIRDALUD Tablet 4 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای شل کننده عضلات

NOVARTIS

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب