کپسول استنشاقی اسپیریوا 18میکروگرم

SPIRIVA Inhaler 18 mcg/capsule

BOEHRINGER INGELHEIM [ آلمان ]
شفایاب گستر

BOEHRINGER INGELHEIM

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب