آمپول دی بی ال-جمسیتابین 2 گرم


DBL-GEMCITABINE Injection,Solution 2 g

HOSPIRA [ استرالیا ]
شفایاب گستر
آنتی نئوپلاستیک

HOSPIRA

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب