آمپول پامیدرونیت 90 میلی گرم

PAMIDRONATE Injection 90 mg

HOSPIRA [ استرالیا ]
شفایاب گستر
داروهای استخوان ساز

HOSPIRA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب