قرص سیالیس 20 میلی گرم

CIALIS Tablet 20 mg

ELI LILLY [ بریتانیا ]
شفایاب گستر
داروهای مجاری ادرای

ELI LILLY

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب