قرص سیالیس 20 میلی گرم


CIALIS Tablet 20 mg

ELI LILLY [ بریتانیا ]
شفایاب گستر
داروهای مجاری ادرای

ELI LILLY

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب