پودر قابل تزریق زومتا 4 میلی گرم

ZOMETA Injection,Powder 4 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای استخوان ساز

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب