پودر قابل تزریق رمی فنتانیل هوسپیرا 5 میلی گرم

REMIFENTANIL HOSPIRA Injection,Powder 5mg

HOSPIRA [ بریتانیا ]
شفایاب گستر

HOSPIRA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب