قرص دیان-35


DIANE-35 Tablet 2 mg/0.035 mg

BAYER SCHERING PHARMA [ آلمان ]
شفایاب گستر
هورمون های جنسی

BAYER SCHERING PHARMA

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب