کپسول آهسته رهش اورفیریل 300 میلی گرم


ORFIRIL LONG Capsule 300 mg,Extended Release

DESITIN [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای ضد صرع

DESITIN

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب