قرص آهسته رهش اورلپت ال آ 500 میلی گرم


ORLEPT LA Tablet 500 mg,Extended Release

DESITIN [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای ضد صرع

DESITIN

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب