آمپول اورفیریل 100 میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر


ORFIRIL Injection 100 mg/ml,10 ml

DESITIN [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای ضد صرع

DESITIN

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب