سوسپانسیون لیسکانتین 125 میلی گرم/5میلی لیتر 250 میلی لیتر

LISKANTIN SAFT Suspension 125mg/5ml ,250 ml

DESITIN [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای ضد صرع

DESITIN

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب