کپسول اگزلون 6 میلی گرم


EXELON Capsule 6 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای ضد زوال عقل

NOVARTIS

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب