پودر قابل تزریق کوگنات 500 واحد


KOGENATE Injection,Powder,Lyophilized 500 IU

BAYER [ امریکا ]
شفایاب گستر

BAYER

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب