پودر قابل تزریق کوگنات 500 واحد

KOGENATE Injection,Powder,Lyophilized 500 IU

BAYER [ امریکا ]
شفایاب گستر

BAYER

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب