پچ ترنس درمال آهسته رهش نیکوتینل تی تی اس 20


NICOTINELL TTS 20 Patch,Extended Release ,Transdermal 14 mg/24 hour

NOVARTIS CONSUMER HEALTH [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای متفرقه

NOVARTIS CONSUMER HEALTH

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب