قطره چشمی توبرادکس 3+1میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر

TOBRADEX Eye Drop 3mg/ml/1mg/ml, 5ml

ALCON [ بلژیک ]
شفایاب گستر

ALCON

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب