انما دیازپام دستین رکتال تیوب 10میلی گرم


DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE Enema 10 mg

DESITIN [ آلمان ]
شفایاب گستر

DESITIN

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب