انما دیازپام دستین رکتال تیوب 5 میلی گرم

DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE Enema 5 mg

DESITIN [ آلمان ]
شفایاب گستر

DESITIN

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب