انما دیازپام دستین رکتال تیوب 5 میلی گرم


DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE Enema 5 mg

DESITIN [ آلمان ]
شفایاب گستر

DESITIN

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب