اسپری آتروونت 20میکروگرم/دوز 200دوز

ATROVENT Inhaler 20 mcg/dose,200MD

BOEHRINGER INGELHEIM [ فرانسه ]
شفایاب گستر

BOEHRINGER INGELHEIM

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب