قرص آهسته رهش آدالات ال آ 30میلی گرم


ADALAT LA Tablet 30 mg,Extended Release

BAYER SCHERING PHARMA [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای قلبی عروقی

BAYER SCHERING PHARMA

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب