آمپول پرولوتون دپوت 250میلی گرم/میلی لیتر (پرلوتون دپو)

PROLUTON DEPOT Injection 250 mg/ml

BAYER SCHERING PHARMA [ آلمان ]
شفایاب گستر
هورمون های جنسی

BAYER SCHERING PHARMA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب