قرص استالوو 50/12.5/200 میلی گرم


STALEVO Tablet 50/12.5/200mg

NOVARTIS PHARMA [ سوئیس ]
شفایاب گستر
دوپامینرژیک ها

NOVARTIS PHARMA

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب