آمپول داستاکسل هوسپیرا 160 میلی گرم

DOCETAXEL HOSPIRA Injection 160 mg-16 ml

HOSPIRA [ بریتانیا ]
شفایاب گستر
آنتی نئوپلاستیک

HOSPIRA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب