آمپول فورتئو 250 میکروگرم/میلی لیتر 2.4 میلی لیتر


FORTEO Injection,Solution 250 mcg/ml,2.4 ml

LILLY [ فرانسه ]
شفایاب گستر
داروهای استخوان ساز

LILLY

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب