ویال آکلاستا 50میکروگرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر


ACLASTA Injection 50 mcg/ml,100 ml

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای استخوان ساز

NOVARTIS

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب