ویال آکلاستا 50میکروگرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر

ACLASTA Injection 50 mcg/ml,100 ml

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای استخوان ساز

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب