کپسول ساندیمان نیورال 25 میلی گرم

SANDIMMUN NEORAL Capsule 25 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
مهار کننده های ایمنی

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب