کپسول ساندیمان نیورال 25 میلی گرم


SANDIMMUN NEORAL Capsule 25 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
مهار کننده های ایمنی

NOVARTIS

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب