پودر قابل تزریق آهسته رهش ساندوستاتین لار 20میلی گرم

SANDOSTATIN LAR Injection,Powder,Extended Release 20 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب