قطره چشمی زادیتن 0.25میلی گرم/میلی لیتر

ZADITEN Eye Drop 0.25 mg/ml

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب