قطره چشمی آزارگا 5+10 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر

AZARGA Drop 10 +5mg/ml,Ophthalmic, 5ml

ALCON [ بلژیک ]
شفایاب گستر

ALCON

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب