قرص انتریک کوتد اورلپت 200 میلی گرم

ORLEPT Tablet 200 mg,Entric Coated

DESITIN [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای ضد صرع

DESITIN

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب