پودر قابل تزریق جمسیتابین هوسپیرا 200 میلی گرم


GEMCITABINE HOSPIRA Injection,Powder 200 mg

HOSPIRA [ بریتانیا ]
شفایاب گستر
آنتی نئوپلاستیک

HOSPIRA

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب