پودر قابل تزریق جمسیتابین هوسپیرا 1 گرم


GEMCITABINE HOSPIRA Injection,Powder 1g

HOSPIRA [ بریتانیا ]
شفایاب گستر
آنتی نئوپلاستیک

HOSPIRA

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب