آمپول وینورلبین 10 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر

VINORELBINE Injection 10 mg/ml,5 ml

HOSPIRA [ استرالیا ]
شفایاب گستر
آنتی نئوپلاستیک

HOSPIRA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب